1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1H-benzimidazole

1-[2-(4-methoxyphenoxy)ethyl]-1H-benzimidazole