1-(4-fluorophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)thiourea

1-(4-fluorophenyl)-3-(3-methoxyphenyl)thiourea