4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-ethylpiperazine-1-carbothioamide

4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-N-ethylpiperazine-1-carbothioamide