3-Dibenzofurancarboxamide, N-(2-ethoxyphenyl)-2-hydroxy-

3-Dibenzofurancarboxamide, N-(2-ethoxyphenyl)-2-hydroxy-