N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide

N-(2,5-dimethoxyphenyl)-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propanamide