1H-Benzimidazole, 2-[(4-methylphenyl)methyl]-

1H-Benzimidazole, 2-[(4-methylphenyl)methyl]-