2-{[2-(4-chlorophenyl)ethyl]amino}benzoic acid

2-{[2-(4-chlorophenyl)ethyl]amino}benzoic acid