[4-(heptyloxy)-2-hydroxyphenyl](phenyl)methanone

[4-(heptyloxy)-2-hydroxyphenyl](phenyl)methanone