3H-Pyrazol-3-one, 5-ethyl-2,4-dihydro-2-phenyl-

3H-Pyrazol-3-one, 5-ethyl-2,4-dihydro-2-phenyl-