ethyl 4-amino-3-cyanopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxylate

ethyl 4-amino-3-cyanopyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxylate