Phenyl(3-chloropropyl)dichlorosilane

Phenyl(3-chloropropyl)dichlorosilane