Benzamide, 4-chloro-N-[[(4-methoxyphenyl)amino]thioxomethyl]-

Benzamide, 4-chloro-N-[[(4-methoxyphenyl)amino]thioxomethyl]-