1-benzyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine

1-benzyl-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine