6-Methyl-2-phenethylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-one

6-Methyl-2-phenethylsulfanyl-1H-pyrimidin-4-one