1-Methyl-2-(trichloromethyl)benzene

1-Methyl-2-(trichloromethyl)benzene