(3,5-Dimethyl-pyrazol-1-yl)-(3-nitro-phenyl)-methanone

(3,5-Dimethyl-pyrazol-1-yl)-(3-nitro-phenyl)-methanone