1-[3-(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-ylamino)-phenyl]-ethanone

1-[3-(2',4'-Dimethyl-[4,5']bithiazolyl-2-ylamino)-phenyl]-ethanone