(Bromodichloromethyl)phenylmercury

(Bromodichloromethyl)phenylmercury