2,6-Di(cyclohexylidene)cyclohexan-1-one

2,6-Di(cyclohexylidene)cyclohexan-1-one