4-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide

4-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)benzenesulfonamide