(2-Methoxy-phenyl)-(6-methyl-4-phenyl-quinazolin-2-yl)-amine

(2-Methoxy-phenyl)-(6-methyl-4-phenyl-quinazolin-2-yl)-amine