(6-Methyl-4-phenyl-quinazolin-2-yl)-m-tolyl-amine

(6-Methyl-4-phenyl-quinazolin-2-yl)-m-tolyl-amine