(2-NAPHTHYLSULFONYL)(3-PYRIDYLMETHYL)AMINE

(2-NAPHTHYLSULFONYL)(3-PYRIDYLMETHYL)AMINE