3-chloromethylbenzo[b]thiophene

3-chloromethylbenzo[b]thiophene