N-[3-[(4-fluorobenzoyl)amino]phenyl]-2-methylbenzamide

N-[3-[(4-fluorobenzoyl)amino]phenyl]-2-methylbenzamide