2-(3-Methyl-indol-1-yl)-1-phenyl-ethanone

2-(3-Methyl-indol-1-yl)-1-phenyl-ethanone