5-Benzyl-2-(2-diethylamino-ethylsulfanyl)-6-hydroxy-3H-pyrimidin-4-one

5-Benzyl-2-(2-diethylamino-ethylsulfanyl)-6-hydroxy-3H-pyrimidin-4-one