1-methyl-4-(naphthalen-2-ylmethyl)piperazine

1-methyl-4-(naphthalen-2-ylmethyl)piperazine