2-(4-methoxyphenoxy)-n-(phenylsulfonyl)acetamide

2-(4-methoxyphenoxy)-n-(phenylsulfonyl)acetamide