N-(o-(o-Fluorobenzoyl)phenyl)-p-toluenesulphonamide

N-(o-(o-Fluorobenzoyl)phenyl)-p-toluenesulphonamide