4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(4-ethoxyphenyl)methyl]thiomorpholine