2-[4-[(2-fluorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine

2-[4-[(2-fluorophenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine