1-[(3-nitrophenyl)methyl]azepane

1-[(3-nitrophenyl)methyl]azepane