2-hydroxy-N'-(2-methoxyphenyl)-2,2-diphenylacetohydrazide

2-hydroxy-N'-(2-methoxyphenyl)-2,2-diphenylacetohydrazide