N-(2-ethylphenyl)-2-fluorobenzamide

N-(2-ethylphenyl)-2-fluorobenzamide