4-[(2,3-dimethoxyphenyl)methyl]thiomorpholine

4-[(2,3-dimethoxyphenyl)methyl]thiomorpholine