2-[4-[(2,4-dimethylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine

2-[4-[(2,4-dimethylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]pyrimidine