2-Phenethyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine

2-Phenethyl-1H-benzoimidazol-5-ylamine