2-(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetohydrazide

2-(2-methyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetohydrazide