5-Chloro-2-methylbenzoselenazole

5-Chloro-2-methylbenzoselenazole