1-(Biphenyl-4-sulfonyl)-piperidine

1-(Biphenyl-4-sulfonyl)-piperidine