4-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)but-3-en-2-one

4-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)but-3-en-2-one