1-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-1h-benzimidazol-2-amine

1-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]-1h-benzimidazol-2-amine