2-(3,4-dimethylphenyl)-2-oxoethyl pyrazine-2-carboxylate

2-(3,4-dimethylphenyl)-2-oxoethyl pyrazine-2-carboxylate