2-Benzotriazol-1-yl-1-phenyl-ethanone

2-Benzotriazol-1-yl-1-phenyl-ethanone