2-Chloro-N-(4-chloro-2-((hydroxyimino)(phenyl)methyl)phenyl)acetamide

2-Chloro-N-(4-chloro-2-((hydroxyimino)(phenyl)methyl)phenyl)acetamide