1,1'-Methylenebis(2,4,5-trichlorobenzene)

1,1'-Methylenebis(2,4,5-trichlorobenzene)