Pyridine, 4-[2-[(4-nitrophenyl)thio]ethyl]-

Pyridine, 4-[2-[(4-nitrophenyl)thio]ethyl]-