1-(2-Phenoxy-ethyl)-1H-benzoimidazole-2-thiol

1-(2-Phenoxy-ethyl)-1H-benzoimidazole-2-thiol