1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperidine

1-[(3,4-dimethoxyphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperidine